0
Twój koszyk (0) 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Regulaminy konkursów

Konkurs "Wiosenne granie z Granną. Wiosna, gra, słowo".

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: https://www.granna.pl/regulaminy/REGULAMIN%20KONKURSU%20WIOSENNY%202022.pdf

 
Konkurs na kartkę urodzinową "Karta na pierwsze urodziny sklepu internetowego"

 

§1. WARUNKI OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Świat Zabawek, należący do Toys Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449167, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512363992 (zwany dalej "Organizatorem").

2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook na profilu @swiatzabawek. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie www.swiatzabawek.net.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie przeprowadzony i rozstrzygnięty w dniach od 06.11.2021 do 17.11.2021 roku.

2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 06.11.2021 do 14.11.2021 roku.

§3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca własne konto w serwisie Facebook, która reprezentuje w konkursie osobę małoletnią poniżej 18 roku życia lub osoba małoletnia poniżej 18 roku życia pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Udział w Konkursie nie może być podejmowany w ramach działalności gospodarczej takiej osoby.

§4. ZASADY KONKURSU

1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony poniżej jest nieodpłatne, dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto składa oświadczenia wskazane w §4 pkt 13 niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- stworzenie i wysłanie pracy konkursowej pod postem konkursowym opublikowanym na profilu @swiatzabawek w serwisie Facebook, w czasie trwania konkursu (06.11.2021 do 14.11.2021)

- konkurs jest przeznaczony dla obserwatorów Organizatora

Zadanie konkursowe polega na: Stworzeniu kartki urodzinowej z okazji pierwszych urodzin sklepu internetowego i przedstawienie skanu lub zdjęcia dzieła w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Pod uwagę będą brane wyłącznie komentarze opublikowane w serwisie Facebook, na profilu @swiatzabawek umieszczone w postaci komentarzy pod postem konkursowym z dnia 06.11.2021 roku.

4. Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych komentarzy. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z regulaminem serwisu Facebook lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę, tj. nie zostaną umieszczone na profilu lub zostaną usunięte oraz nie będą przedmiotem oceny Jury.

5. W szczególności Praca Konkursowa może nie zostać zaakceptowana, jeżeli:

- zawierać będzie treści wulgarne lub związane z przemocą,

- jego treść nie będzie odpowiednia dla dzieci w każdym wieku,

- pojawią się w niej wyraźne elementy umożliwiające identyfikację cech jakiejkolwiek osoby lub produktu, znaku towarowego lub innej chronionej prawem autorskim własności innej osoby prawnej lub fizycznej,

- będzie plagiatem lub kopią cudzej pracy.

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w §4 pkt 2 oraz spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook. Data i godzina wpływu zgłoszenia Konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez serwis Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów informatycznych, za pośrednictwem których uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych do Organizatora.

7. Do dnia 14 listopafa 2021 roku Organizator powoła jury, składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych wybranych przez Organizatora osób, które w jego imieniu dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych poprawnie zgłoszonych do Konkursu (dalej „Jury”).

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednym etapie:

- najpóźniej do końca dnia 17.11.2021 roku, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych w dniach 06-14.11.2021 roku, Jury wybierze najciekawsze prace konkursowe i wyłoni kolejno 3 zwycięzców Nagrody w Konkursie.

9. Ocena Jury w powyższym zakresie będzie swobodna. Podjęte przez Jury decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

10. Uczestnik Konkursu, będący autorem wybranej przez Jury Pracy Konkursowej, zostanie nagrodzony jedną z Nagród, o której mowa w §6.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu @swiatzabawek w Portalu Facebook do 17.11.2021 roku.

12. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora o wynikach Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, przesłać w wiadomości przez profil Facebook @swiatzabawek) zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres na który powinna zostać przesłana nagroda wraz z kontaktowym numerem telefonu oraz adresem email. Niezachowanie tego terminu skutkuje utratą prawa do Nagrody.

13. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),

b) odpowiedź zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w §5 niniejszego Regulaminu,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

e) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. małoletniego, o ile zostały one przekazane, w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, jako przedstawiciel ustawowy ww. małoletniego został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

f) jest w pełni uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczeń zawartych powyżej, oraz że treść lub przekazanie danych ww. małoletniego, o ile zostały przekazane, w żadnym stopniu nie naruszą praw ww. małoletniego,

g) niniejszy Regulamin wraz z wszystkim zawartymi w nim oświadczeniami będzie stanowił wystarczający dowód zawarcia umowy o korzystanie z utworu (udzielenia licencji), jakim są Prace Konkursowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,

h) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasady udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Prac Konkursowych określone w §4 pkt 16

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konkursu, tylko w przypadku otrzymania informacji o wygranej w Konkursie dobrowolnie podaje następujące dane osobowe:

- swoje imię i nazwisko,

- swój adres zamieszkania: miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania,

- numer telefonu.

2. Niniejszym informujemy, że Toys Gallery sp. z o.o. jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika wyrażona poprzez wyraźne działanie – przesłanie Zgłoszenia konkursowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(„RODO”)). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody. Dodatkowo, Administrator przetwarza także dane Uczestników na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, ustalenie roszczeń lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na mocy przepisów o rachunkowości i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

6. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponieważ podstawą przetwarzania danych w Konkursie jest zgoda Uczestnika, jej wycofanie będzie skutkowało niemożliwością uwzględnienia Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie i w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania Nagrody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

7. Kontakt z Administratorem można zrealizować wysyłając email na adres: kontakt@swiatzabawek.net.pl

§6. NAGRODY

  1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody.

- Za zajęcie pierwszego miejsca – zestaw puzzli drewnianych Trefl 1000 elementów.

- Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca – zestaw puzzli drewnianych Trefl 500 elementów.

Jedna osoba uprawniona jest do otrzymania jednej sztuki nagrody.

2. Nagrody wysłane zostaną przesyłką kurierską w terminie do 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez danego uczestnika Konkursu, któremu przyznano nagrodę, warunku, o którym mowa w §4 pkt 13, na adres podany przez zwycięzcę.

3. Wszystkie Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych kontaktowych do wysyłki przez Zwycięzcę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez uczestnika Konkursu bądź zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem Konkursu oraz przesłanie przyznanej nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie uczestnika Konkursu. W takim przypadku uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

5. Niewydane nagrody i nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

6. Ewentualne opóźnienia lub inne nieprawidłowości w doręczeniu przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą nie być zależne od Organizatora, jednakże w razie zaistnienia takich opóźnień lub nieprawidłowości, Organizator podejmie starania celem zgłoszenia stosownych roszczeń lub reklamacji podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłek.

§7. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego czasu trwania Konkursu oraz w ustawowym terminie od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na adres reklamacje@swiatzabawek.net.pl z dopiskiem „Konkurs na Nowy Rok Szkolny”. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§8. INNE POSTANOWIENIA

1. Dla niniejszego Regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

 
Konkurs na Nowy Rok Szkolny

§1. WARUNKI OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Świat Zabawek, należący do Toys Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449167, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512363992 (zwany dalej "Organizatorem").

2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook na profilu @swiatzabawek. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie www.swiatzabawek.net.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie przeprowadzony i rozstrzygnięty w dniach od 24.08 do 07.09.2021 roku.

2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 24.08 do 04.09.2021 roku.

§3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca własne konto w serwisie Facebook, która reprezentuje w konkursie osobę małoletnią poniżej 18 roku życia lub osoba małoletnia poniżej 18 roku życia pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Udział w Konkursie nie może być podejmowany w ramach działalności gospodarczej takiej osoby.

§4. ZASADY KONKURSU

1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony poniżej jest nieodpłatne, dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto składa oświadczenia wskazane w §4 pkt 13 niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- obserwowanie profilu @swiatzabawek w serwisie Facebook

- zakup dowolnego produktu w sklepie stacjonarnym, bądź internetowym Świat Zabawek w dn. Od 24.08 do 4.09.2021 r. Lista sklepów stacjonarnych biorących udział w konkursie znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu [kliknij].

- stworzenie i wysłanie pracy konkursowej pod postem konkursowym opublikowanym na profilu @swiatzabawek w serwisie Facebook, w czasie trwania konkursu (od 24.08 do 04.09.2021).

Zadanie konkursowe polega na: Przedstawieniu w formie pisemnej lub fotograficznej szkoły swoich marzeń.

- zachowanie paragonu i w przypadku wygrania nagrody, przedstawienie go w formie zdjęcia w wiadomości prywatnej na Facebooku Świat Zabawek

3. Pod uwagę będą brane wyłącznie komentarze opublikowane w serwisie Facebook, na profilu @swiatzabawek umieszczone w postaci komentarzy pod postem konkursowym z dnia 24.08.2021 roku.

4. Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych komentarzy. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z regulaminem serwisu Facebook lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę, tj. nie zostaną umieszczone na profilu lub zostaną usunięte oraz nie będą przedmiotem oceny Jury.

5. W szczególności Praca Konkursowa może nie zostać zaakceptowana, jeżeli:

- zawierać będzie treści wulgarne lub związane z przemocą,

- jego treść nie będzie odpowiednia dla dzieci w każdym wieku,

- pojawią się w niej wyraźne elementy umożliwiające identyfikację cech jakiejkolwiek osoby lub produktu, znaku towarowego lub innej chronionej prawem autorskim własności innej osoby prawnej lub fizycznej,

- będzie plagiatem lub kopią cudzej pracy.

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w §4 pkt 2 oraz spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook. Data i godzina wpływu zgłoszenia Konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez serwis Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów informatycznych, za pośrednictwem których uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych do Organizatora.

7. Do dnia 7 września 2021 roku Organizator powoła jury, składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych wybranych przez Organizatora osób, które w jego imieniu dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych poprawnie zgłoszonych do Konkursu (dalej „Jury”).

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednym etapie:

- najpóźniej do końca dnia 07.09.2021, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych w dniach 24.08-04.09.2021 roku, Jury wybierze najciekawsze prace konkursowe i wyłoni kolejno 6 zwycięzców Nagrody w Konkursie.

9. Ocena Jury w powyższym zakresie będzie swobodna. Podjęte przez Jury decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

10. Uczestnik Konkursu, będący autorem wybranej przez Jury Pracy Konkursowej, zostanie nagrodzony jedną z Nagród, o której mowa w §6.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu @swiatzabawek w Portalu Facebook do 07.09.2021 roku.

12. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora o wynikach Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, przesłać w wiadomości przez profil Facebook @swiatzabawek) zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres na który powinna zostać przesłana nagroda wraz z kontaktowym numerem telefonu oraz adresem email. Niezachowanie tego terminu skutkuje utratą prawa do Nagrody.

13. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),

b) odpowiedź zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w §5 niniejszego Regulaminu,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

e) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. małoletniego, o ile zostały one przekazane, w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, jako przedstawiciel ustawowy ww. małoletniego został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

f) jest w pełni uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczeń zawartych powyżej, oraz że treść lub przekazanie danych ww. małoletniego, o ile zostały przekazane, w żadnym stopniu nie naruszą praw ww. małoletniego,

g) niniejszy Regulamin wraz z wszystkim zawartymi w nim oświadczeniami będzie stanowił wystarczający dowód zawarcia umowy o korzystanie z utworu (udzielenia licencji), jakim są Prace Konkursowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,

h) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasady udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Prac Konkursowych określone w §4 pkt 16

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konkursu, tylko w przypadku otrzymania informacji o wygranej w Konkursie dobrowolnie podaje następujące dane osobowe:

- swoje imię i nazwisko,

- swój adres zamieszkania: miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania,

- numer telefonu.

2. Niniejszym informujemy, że Toys Gallery sp. z o.o. jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika wyrażona poprzez wyraźne działanie – przesłanie Zgłoszenia konkursowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(„RODO”)). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody. Dodatkowo, Administrator przetwarza także dane Uczestników na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, ustalenie roszczeń lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na mocy przepisów o rachunkowości i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

6. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponieważ podstawą przetwarzania danych w Konkursie jest zgoda Uczestnika, jej wycofanie będzie skutkowało niemożliwością uwzględnienia Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie i w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania Nagrody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

7. Kontakt z Administratorem można zrealizować wysyłając email na adres: kontakt@swiatzabawek.net.pl

§6. NAGRODY

  1. W Konkursie przewidziano 6 nagród.

- Za zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca - duży zestaw szkolny.

- Za zajęcie trzeciego lub czwartego miejsca - piórnik 5w1 Milan.
- Za zajęcie piątego lub szóstego miejsca - mały zestaw szkolny.

Jedna osoba uprawniona jest do otrzymania jednej sztuki nagrody.

2. Nagrody wysłane zostaną przesyłką kurierską w terminie do 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez danego uczestnika Konkursu, któremu przyznano nagrodę, warunku, o którym mowa w §4 pkt 13, na adres podany przez zwycięzcę.

3. Wszystkie Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych kontaktowych do wysyłki przez Zwycięzcę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez uczestnika Konkursu bądź zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem Konkursu oraz przesłanie przyznanej nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie uczestnika Konkursu. W takim przypadku uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

5. Niewydane nagrody i nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

6. Ewentualne opóźnienia lub inne nieprawidłowości w doręczeniu przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą nie być zależne od Organizatora, jednakże w razie zaistnienia takich opóźnień lub nieprawidłowości, Organizator podejmie starania celem zgłoszenia stosownych roszczeń lub reklamacji podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłek.

§7. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego czasu trwania Konkursu oraz w ustawowym terminie od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na adres reklamacje@swiatzabawek.net.pl z dopiskiem „Konkurs na Nowy Rok Szkolny”. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§8. INNE POSTANOWIENIA

1. Dla niniejszego Regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

 
Konkurs na Dzień Dziecka z marką Hipokampus

§1. WARUNKI OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Świat Zabawek, należący do Toys Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449167, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512363992 (dalej "Organizator") oraz HIPOKAMPUS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA ul. Sarmacka 9/58, 02-972 WARSZAWA.

2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook na profilu @swiatzabawek. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie www.swiatzabawek.net.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie przeprowadzony i rozstrzygnięty w dniach od 25.05 do 01.06.2021 roku.

2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 25.05 do 01.06.2021 roku.

§3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca własne konto w serwisie Facebook, która reprezentuje w konkursie osobę małoletnią poniżej 18 roku życia lub osoba małoletnia poniżej 18 roku życia pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Udział w Konkursie nie może być podejmowany w ramach działalności gospodarczej takiej osoby.

§4. ZASADY KONKURSU

1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony poniżej jest nieodpłatne, dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto składa oświadczenia wskazane w §4 pkt 13 niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- obserwowanie profilu @swiatzabawek w serwisie Facebook

- polubienie posta konkursowego „Dzień Dziecka z Hipokampusem”

- napisanie komentarza i wysłanie pracy konkursowej pod postem konkursowym opublikowanym na profilu @swiatzabawek w serwisie Facebook, w czasie trwania konkursu (od 25.05 do 01.06.2021).

Zadanie konkursowe polega na: Narysowaniu ulubionych bohaterów z filmu “Było sobie życie” przez dzieci.

3Pod uwagę będą brane wyłącznie komentarze opublikowane w serwisie Facebook, na profilu @swiatzabawek umieszczone w postaci komentarzy pod postem konkursowym z dnia 25.05.2021 roku.

4. Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych komentarzy. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z regulaminem serwisu Facebook lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę, tj. nie zostaną umieszczone na profilu lub zostaną usunięte oraz nie będą przedmiotem oceny Jury.

5. W szczególności Praca Konkursowa może nie zostać zaakceptowana, jeżeli:

- zawierać będzie treści wulgarne lub związane z przemocą,

- jego treść nie będzie odpowiednia dla dzieci w każdym wieku,

- pojawią się w niej wyraźne elementy umożliwiające identyfikację cech jakiejkolwiek osoby lub produktu, znaku towarowego lub innej chronionej prawem autorskim własności innej osoby prawnej lub fizycznej,

- będzie plagiatem lub kopią cudzej pracy.

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w §4 pkt 2 oraz spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook. Data i godzina wpływu zgłoszenia Konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez serwis Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów informatycznych, za pośrednictwem których uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych do Organizatora.

7. Do dnia 2 czerwca 2021 roku Organizator powoła jury, składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych wybranych przez Organizatora osób, które w jego imieniu dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych poprawnie zgłoszonych do Konkursu (dalej „Jury”).

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednym etapie:

- najpóźniej do końca dnia 02.06.2021, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych w dniach 25.05-01.06.2021 roku, Jury wybierze najciekawsze prace konkursowe i wyłoni kolejno 3 zwycięzców Nagrody w Konkursie.

9. Ocena Jury w powyższym zakresie będzie swobodna. Podjęte przez Jury decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

10. Uczestnik Konkursu, będący autorem wybranej przez Jury Pracy Konkursowej, zostanie nagrodzony jedną Nagrodą, o której mowa w §6.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu @swiatzabawek w Portalu Facebook do 02.06.2021 roku.

12. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora o wynikach Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, przesłać wiadomość na adres kontakt@swiatzabawek.net.pl (lub we wiadomości przez profil Facebook @swiatzabawek) zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres na który powinna zostać przesłana nagroda wraz z kontaktowym numerem telefonu oraz adresem email. Niezachowanie tego terminu skutkuje utratą prawa do Nagrody.

13. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),

b) że odpowiedź zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w §5 niniejszego Regulaminu,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

e) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. małoletniego, o ile zostały one przekazane, w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, jako przedstawiciel ustawowy ww. małoletniego został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

f) jest w pełni uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczeń zawartych powyżej, oraz że treść lub przekazanie danych ww. małoletniego, o ile zostały przekazane, w żadnym stopniu nie naruszą praw ww. małoletniego,

g) niniejszy Regulamin wraz z wszystkim zawartymi w nim oświadczeniami będzie stanowił wystarczający dowód zawarcia umowy o korzystanie z utworu (udzielenia licencji), jakim są Prace Konkursowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,

h) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasady udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Prac Konkursowych określone w §4 pkt 16

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konkursu, tylko w przypadku otrzymania informacji o wygranej w Konkursie dobrowolnie podaje następujące dane osobowe:

- swoje imię i nazwisko,

- swój adres zamieszkania: miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania,

- numer telefonu.

2. Niniejszym informujemy, że Toys Gallery sp. z o.o., oraz HIPOKAMPUS SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika wyrażona poprzez wyraźne działanie – przesłanie Zgłoszenia konkursowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(„RODO”)). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody. Dodatkowo, Administrator przetwarza także dane Uczestników na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, ustalenie roszczeń lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na mocy przepisów o rachunkowości i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

6. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponieważ podstawą przetwarzania danych w Konkursie jest zgoda Uczestnika, jej wycofanie będzie skutkowało niemożliwością uwzględnienia Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie i w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania Nagrody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

7. Kontakt z Administratorem można zrealizować wysyłając email na adres: kontakt@swiatzabawek.net.pl

§6. NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie są 3 gry marki Hipokampus.

- "Bitwa o zęby"
- "Była sobie Ziemia"
- "Było sobie życie: Olimpiada”

Jedna osoba uprawniona jest do otrzymania jednej sztuki nagrody.

2. Nagrody wysłane zostaną przesyłką kurierską w terminie do 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez danego uczestnika Konkursu, któremu przyznano nagrodę, warunku, o którym mowa w §4 pkt 13, na adres podany przez zwycięzcę.

3. Wszystkie Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych kontaktowych do wysyłki przez Zwycięzcę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez uczestnika Konkursu bądź zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem Konkursu oraz przesłanie przyznanej nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie uczestnika Konkursu. W takim przypadku uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

5. Niewydane nagrody i nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

6. Ewentualne opóźnienia lub inne nieprawidłowości w doręczeniu przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą nie być zależne od Organizatora, jednakże w razie zaistnienia takich opóźnień lub nieprawidłowości, Organizator podejmie starania celem zgłoszenia stosownych roszczeń lub reklamacji podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłek.

§7. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego czasu trwania Konkursu oraz w ustawowym terminie od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w na adres kontakt@swiatzabawek.net.pl z dopiskiem „Konkurs Dzień Dziecka z marką Hipokampus”. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§8. INNE POSTANOWIENIA

1. Dla niniejszego Regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

Konkurs: "KONKURS WIELKANOCNY z marką Smoby" trwający od 18 do 31 marca 2021 roku

§1. WARUNKI OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest sklep Świat Zabawek, należący do Toys Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449167, którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512363992 (dalej "Organizator").

2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook na profilu @swiatzabawek Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie www.swiatzabawek.net.pl oraz w siedzibie Organizatora.

5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie przeprowadzony i rozstrzygnięty w dniach od 18.03 do 31.03.2021 roku.

2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 18.03 do 31.03.2021 roku.

§3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca własne konto w serwisie Facebook, która reprezentuje w konkursie osobę małoletnią poniżej 18 roku życia lub osoba małoletnia poniżej 18 roku życia pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Udział w Konkursie nie może być podejmowany w ramach działalności gospodarczej takiej osoby.

§4. ZASADY KONKURSU

1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony poniżej jest nieodpłatne, dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto składa oświadczenia wskazane w §4 pkt 13 niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- napisanie komentarza i wysłanie pracy konkursowej pod postem konkursowym opublikowanym na profilu @swiatzabawek w serwisie Facebook, w czasie trwania konkursu (od 18.03 do 31.02.2021)

- akceptacja regulaminu ( wysyłając pracę w konkursie, automatycznie akceptujesz jego regulamin).

 

Zadanie konkursowe polega na:

Wykonaniu wielkanocnej pisanki. Technika wykonania pisanki jest dowolna. Pisanka może być wykonana na wydmuszce, jajku plastikowym styropianowym, lub z innego materiału np. używając do tego klocków lub masy plastycznej. Technika zdobienia pisanki jest dowolna.

3Pod uwagę będą brane wyłącznie komentarze opublikowane w serwisie Facebook, na profilu @swiatzabawek umieszczone w postaci komentarzy pod postem konkursowym z dnia 18.03.2021 roku.

4. Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych komentarzy. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z regulaminem serwisu Facebook lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę, tj. nie zostaną umieszczone na profilu lub zostaną usunięte oraz nie będą przedmiotem oceny Jury.

5. W szczególności Praca Konkursowa może nie zostać zaakceptowana, jeżeli:

- zawierać będzie treści wulgarne lub związane z przemocą,

- jego treść nie będzie odpowiednia dla dzieci w każdym wieku,

- pojawią się w niej wyraźne elementy umożliwiające identyfikację cech jakiejkolwiek osoby lub produktu, znaku towarowego lub innej chronionej prawem autorskim własności innej osoby prawnej lub fizycznej,

- będzie plagiatem lub kopią cudzej pracy.

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w §4 pkt 2 oraz spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook. Data i godzina wpływu zgłoszenia Konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez serwis Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów informatycznych, za pośrednictwem których uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych do Organizatora.

7. Do dnia 2 kwietnia 2021 roku Organizator powoła jury, składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych wybranych przez Organizatora osób, które w jego imieniu dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych poprawnie zgłoszonych do Konkursu (dalej „Jury”).

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w jednym etapie:

- najpóźniej do końca dnia 02.04.2021, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych w dniach 18.03-31.03.2021 roku, Jury wybierze najciekawszą pracę konkursową i wyłoni kolejno 2 zwycięzców Nagrody w Konkursie.

9. Ocena Jury w powyższym zakresie będzie swobodna. Podjęte przez Jury decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

10. Uczestnik Konkursu, będący autorem wybranej przez Jury Pracy Konkursowej, zostanie nagrodzony jedną Nagrodą, o której mowa w §6.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu @swiatzabawek w Portalu Facebook do 04.02.2021 roku.

12. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora o wynikach Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, przesłać wiadomość na adres kontakt@swiatzabawek.net.pl (lub w wiadomości przez profil Facebook @swiatzabawek) zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres na który powinna zostać przesłana nagroda wraz z kontaktowym numerem telefonu oraz adresem email. Niezachowanie tego terminu skutkuje utratą prawa do Nagrody.

13. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:

a) przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),

b) że odpowiedź zgłoszona w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w §5 niniejszego Regulaminu,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

e) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. małoletniego, o ile zostały one przekazane, w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, jako przedstawiciel ustawowy ww. małoletniego został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,

f) jest w pełni uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczeń zawartych powyżej, oraz że treść lub przekazanie danych ww. małoletniego, o ile zostały przekazane, w żadnym stopniu nie naruszą praw ww. małoletniego,

g) niniejszy Regulamin wraz z wszystkim zawartymi w nim oświadczeniami będzie stanowił wystarczający dowód zawarcia umowy o korzystanie z utworu (udzielenia licencji), jakim są Prace Konkursowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,

h) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasady udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Prac Konkursowych określone w §4 pkt 16

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konkursu, tylko w przypadku otrzymania informacji o wygranej w Konkursie dobrowolnie podaje następujące dane osobowe:

- swoje imię i nazwisko,

- swój adres zamieszkania: miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania,

- numer telefonu.

2. Niniejszym informujemy, że Toys Gallery sp. z o.o., jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika wyrażona poprzez wyraźne działanie – przesłanie Zgłoszenia konkursowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(„RODO”)). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody. Dodatkowo, Administrator przetwarza także dane Uczestników na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, ustalenie roszczeń lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na mocy przepisów o rachunkowości i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

6. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponieważ podstawą przetwarzania danych w Konkursie jest zgoda Uczestnika, jej wycofanie będzie skutkowało niemożliwością uwzględnienia Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie i w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania Nagrody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

7. Kontakt z Administratorem można zrealizować wysyłając email na adres: kontakt@swiatzabawek.net.pl

§6. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są 2 sztuki hulajnogi 2w1 marki Smoby. Jedna osoba uprawniona jest do otrzymania jednej sztuki nagrody.

2. Nagrody wysłane zostaną przesyłką kurierską w terminie do 7 dni roboczych od dnia spełnienia przez danego uczestnika Konkursu, któremu przyznano nagrodę, warunku, o którym mowa w §4 pkt 13, na adres podany przez zwycięzcę.

3. Wszystkie Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych kontaktowych do wysyłki przez Zwycięzcę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej