0
Twój koszyk (0) 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Regulamin kart podarunkowych

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

dla klientów indywidualnych sklepów stacjonarnych Świat Zabawek

I. Definicje

1. Wydawca – położone na terytorium Rzeczypospolitej Sklepy prowadzone pod marką ŚWIAT ZABAWEK, w których honorowane są Karty podarunkowe z logo „ŚWIAT ZABAWEK”. Lista sklepów oferujących i akceptujących  Karty Podarunkowe dostępna jest na stronie internetowej https://www.swiatzabawek.net.pl/sklepy-stacjonarne.html

2. Karta Podarunkowa – karta pobierana przez Nabywcę w sklepach stacjonarnych należących do sieci ŚWIAT ZABAWEK wystawiana wyłącznie na okaziciela, aktywowana w momencie doładowania w środki pieniężne, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji wyłącznie w sklepach stacjonarnych należących do sieci ŚWAT ZABAWEK w okresie jej ważności.

3. Nabywca – osoba fizyczna, która po dokonaniu zapłaty otrzymuje od Wydawcy aktywną kartę podarunkową w kwocie odpowiadającej równowartości przekazywanych środków pieniężnych, a także osoba która po dokonaniu zapłaty uzyskuje uprawnienie do doładowania aktywowanej uprzednio karty podarunkowej do kwoty uiszczonej ceny.

4. Użytkownik – osoba korzystająca z Karty Podarunkowej.

5. Towary – produkty znajdujące się w ofercie handlowej sklepów stacjonarnych pod marką ŚWIAT ZABAWEK.

 

II. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz przyjmowania Kart Podarunkowych w Sklepach należących do Wydawcy, prowadzonych pod marką ŚWIAT ZABAWEK.

2. Wartość Karty Podarunkowej równa jest wartości środków pieniężnych jakie Nabywca przekazał Wydawcy.

3. Karta Podarunkowa otrzymana przez Nabywcę od Wydawcy posiadająca zaksięgowane środki pieniężne Nabywcy pozostaje własnością Wydawcy. Nabywca i każdorazowy Użytkownik Karty Podarunkowej uprawniony jest do nabywania Towarów znajdujących się w ofercie handlowej Wydawcy za pośrednictwem Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa służy do zapłaty wyłącznie w sieci sklepów marki ŚWIAT ZABWEK.

4. Początkowa wartość Karty Podarunkowej otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 500 zł.

5. Nabywca może nabyć od Wydawcy Kartę Podarunkową o stałym nominale 50 zł. Karta Podarunkowa o stałej wartości nominalnej nie podlega uzupełnieniu.

6. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana wyłączenie w okresie jej ważności lub w okresie ważności zgromadzonych na niej środków pieniężnych, który wynosi 6 miesięcy od momentu jej aktywacji lub uzupełnienia środków pieniężnych. W przypadku uzupełnienia wartości Karty Podarunkowej, okres ważności i aktywności Karty ulega przedłużeniu i wynosi 6 miesięcy od dnia uzupełnienia.

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie i zagubienie Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Nabywcy. Karta Podarunkowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Wydawcy w przypadku jej zgubienia, zniszczenia, przekazania osobie nieuprawnionej oraz w przypadku nie zrealizowania jej w okresie jej ważności jak też w okresie ważności zgromadzonych środków pieniężnych.

8. Wydawca Karty Podarunkowej wymieni zniszczoną Kartę Podarunkową na nową Kartę Podarunkową, jeżeli Nabywca w terminie jej ważności złoży w sklepach Wydawcy pisemny wniosek oraz przedstawi dokument potwierdzający zapłatę za wydanie mu Karty Podarunkowej. Wymiana zniszczonej Karty Podarunkowej nie jest możliwa po upływie terminu jej ważności oraz w przypadku jej zrealizowania przed zgłoszeniem wniosku o wymianę.

9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

10. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą, stanowi formę bonu towarowego.

11. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

 

III. Zasady realizacji Kart Podarunkowych

1. Karta Podarunkowa służy do zapłaty wyłącznie stacjonarnie w sieci sklepów Wydawcy prowadzonych pod marką ŚWIAT ZABWEK w okresie ich ważności.

2. W przypadku nabycia Towarów przy użyciu Kart Podarunkowych:

 a) jeżeli wartość otrzymanego od Wydawcy karty towaru jest wyższa od wartości nominalnej karty, Użytkownik karty zobowiązany jest do dopłaty różnicy w cenie gotówką lub inną formą płatności.

b) jeżeli wartość otrzymanego od Wydawcy karty towaru jest niższa od wartości nominalnej karty, Użytkownik karty nie jest uprawniony do otrzymania reszty w gotówce.

3. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Karty Towarów w sklepach Wydawcy Karty Podarunkowej w zamian za płatność dokonaną przy użyciu Karty Podarunkowej.

4. Karta Podarunkowa o stałym nominale 50 zł jest Kartą jednokrotnego użytku i polega zwrotowi kasjerowi w momencie zakupów przez Użytkownika Karty Towarów przy jej udziale.

5. Karta Podarunkowa bez stałego nominału, jest kartą wielokrotnego użytku i uprawnia Użytkownika do wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej. W przypadku nabycia towarów przy użyciu Karty Podarunkowej bez nominału, wartość karty ulega obniżeniu o wartość otrzymanego od Wydawcy Karty Towaru.

6. Karta Podarunkowa bez stałego nominału może zostać aktywowana poprzez przekazanie przez Nabywcę środków pieniężnych o wartości nie mniejszej niż 30 zł i nie większej niż 1.500 zł. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty Podarunkowej przez Wydawcę.

7. Karta Podarunkowa bez stałego nominału może zostać uzupełniona poprzez przekazanie przez Nabywcę środków pieniężnych o wartości nie mniejszej niż 30 zł i nie większej niż 1.500 zł. Maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 2.000 zł. Uzupełnienia wartości Karty Podarunkowej można dokonać wyłącznie w sklepach stacjonarnych Wydawcy Karty.

8. Aktywacja oraz uzupełnienie Karty Podarunkowej następuje poprzez terminal, za pomocą którego kasjer doładowuje ją środkami przekazanymi przez Nabywcę.

9. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności.

10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

a) uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej,

b) uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na karcie danych,

c) upływu ważności Karty Podarunkowej.

 

VI. Reklamacje i zwrot towarów

1. Reklamacje związane Kartami Podarunkowymi, w tym ich realizacją rozpatrywane będą w terminie 30 dni, od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę Karty Podarunkowej, na adres: ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów, są składane na zasadach ogólnych.

4. Podstawą uznania zwrotu towarów jest przedstawienie przez Użytkownika Karty Podarunkowej paragonu fiskalnego potwierdzającego nabycie towaru w sklepach Wydawcy.

5. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepach Wydawcy z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, zwrot środków pieniężnych odbywa się tylko i wyłącznie na Kartę Podarunkową. Na Karcie Podarunkowej zostanie naliczona kwota odpowiadająca cenie zwróconego Towaru.

6. W przypadku, gdy rozliczenie za zwracane Towary doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej wartości nominalnej, rozliczenie następuje przez otrzymanie przez Użytkownika dodatkowej Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej cenie uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.

7. W przypadku reklamacyjnego zwrotu Towaru, o ile jest on zasadny, rozliczenie następuje na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Każdy Użytkownik poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

 

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej