banner

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

TOYS GALLERY Spółka z o.o.


Polityka prywatności obowiązująca w TOYS GALLERY Spółka z o.o. (dalej: „TOYS GALLERY”) skierowana jest do Użytkowników korzystających lub zainteresowanych korzystaniem z usług TOYS GALLERY, dotyczy ochrony danych osobowych a także określa sposób ich gromadzenia i wykorzystywania, prawa i obowiązki „klienta” oraz zabezpieczenie jego danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922 t.j.) jest TOYS GALLERY Spółka z o.o., ul. Ks. Prymasa A. Hlonda, 02-972 Warszawa, NIP 9512363992 REGON 146515521

Podstawowe pojęcia

 

DANE OSOBOWE– rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę.

 

PRZETWARZANIE DANYCH– rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.


USŁUGODAWCA – rozumie się przez to Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.swiatzabawek.net.pl,

 

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.swiatzabawek.net.pl

 

Gromadzenie informacji


1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez gromadzenie danych za pośrednictwem aplikacji internetowych umieszczonych na stronie www.swiatzabawek.net.pl, oznaczonych jako formularz rejestracji oraz poprzez przechowywanie
tych danych i użycie ich do kontaktu, oraz świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz osoby fizycznej, której dane dotyczą.

2. Rejestracja w serwisie administrowanym przez Usługodawcę z podaniem danych Użytkownika konieczna jest do wysyłania newslettera

3. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga od Użytkownika podania adresu e-mail..

4. Podczas korzystania z serwisów administrowanych przez Usługodawcę, automatycznie
gromadzone są informacje tj. adresy IP (protokół internetowy) komputerów, typ przeglądarki i system operacyjny użytkownika, które wykorzystywane są do celów utrzymania i usprawnienia jakości i integralności strony. Do zbierania powyższych danych może być wykorzystywana standardowa technologia zwana „plikami cookies”.

5. Podmiot stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Uczestnika. "Cookies" nie mają na celu identyfikacji Uczestników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

a) zapamiętania informacji o Użytkowniku;
b) podnoszenie jakości obsługi oraz świadczonych usług;
c) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Produktów;

d) umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usług i treści dostępnych za pośrednictwem stron do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników;

e) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron;

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego bądź nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z serwisów administrowanych przez Usługodawcę, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z przeglądanych stron, w tym z Usług.
Wykorzystywanie danych


1. Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w szczególności, do kontaktu z klientem, wysyłania newslettera oraz zapytań Użytkowników a także w celu zapewnienia ciągłej obsługi.

Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym (art. 6 ust 1 lit c RODO). Dane osobowe mogą być wykorzystane również, do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO w związku z art. 6 ust 1 lit f RODO) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa takich

jak przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust 1 lit

b RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników w oparciu o udzieloną zgodę, Usługodawca przetwarzał będzie dane osobowe do czasu jej wycofania, na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.


Okresy w latach liczymy od początku roku następnego po roku kalendarzowym, którego dane zbiory dotyczą, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem

finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych

pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje, w granicach określonych przepisami prawa, uprawnienie do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu jej danych osobowych.


Usługodawca informuje, iż dane osobowe użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Usługodawca nie będzie przekazywał danych osobowych do Państwa trzeciego.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W celu skorzystania z przysługujących praw mogą Państwo kontaktować się poprzez
e-mail: iod@swiatzabawek.net.pl


Zabezpieczenie danych osobowych

1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, ograniczając dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umów łączących Administratora z Użytkownikiem.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika oraz upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usprawiedliwionych statutowych celów Usługodawcy.

3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez Usługodawcę.

Postanowienia końcowe

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce

Prywatności. W przypadku dokonania znaczących zmian w niniejszej Polityce prywatności Usługodawca udostępni informacje o tym fakcie za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego w serwisie internetowym administrowanym przez Usługodawcę.