banner

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W związku z powyższym przesyłamy informację w jaki sposób są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe po 25 maja 2018r.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych będzie TOYS GALLERY Spółka z o.o. , ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10/U10 , 02-972 Warszawa (dalej: „TOYS GALLERY”)

 

Informację na temat przetwarzanych przez TOYS GALLERY Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw można uzyskać poprzez kontakt w następujący sposób:


poprzez e-mail: iod@swiatzabawek.net.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez TOYS GALLERY

1/ W zakresie niezbędnym do wykonania umowy świadczenia usług (art. 6 ust 1 lit a RODO), w szczególności:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w celach marketingowych
umożliwienia świadczenia usługi newsletter


obsługi zgłoszeń, zapytań kierowanych przez Panią/Pana (np. przez formularz kontaktowy) pocztą elektroniczną, listownie, drogą telefoniczną;

 

2/ W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TOYS GALLERY (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych - tworzenia rejestrów związanych z RODO;


3/ W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TOYS GALLERY (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

w szczególności:

informowanie Pani/Pana o ofertach i nowościach; prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług TOYS GALLERY lub usług bądź towarów osób trzecich;

kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną;
przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi marketingu TOYS GALLERY przez formularz kontaktowy;

organizacja akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;


prowadzenie analiz ekonomiczno – finansowych w tym statystycznych oraz archiwizacja tych informacji;
archiwizacja danych;
dane wizualne (monitoring)

4/ Przetwarzanie danych osobowych w celu na który Pani/Pan wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

organizacji akcji promocyjnych, nowych produktach, o których Pani/Pan może być poinformowany/a;

przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym w celu wysłania do Pani/Pana newslettera z informacją handlową;

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej wycofaniem.

Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych przez TOYS GALLERY

1. W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celuustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

3. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:

TOYS GALLERY może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi napodstawie umów powierzenia przetwarzania w związku z prowadzoną działalnością;

Podmiotom i organom, którym TOYS GALLERY jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo wycofania zgody przysługuje w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 9 ust 2 lit a RODO.

b. Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane TOYS GALLERY przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

c. Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Może Pani/Pan żądać sprostowania swoich danych osobowych, bądź zwrócić się do TOYS GALLERY z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych danych, bądź uzupełnienia błędnych danych osobowych.

d. Prawo żądania usunięcia danych osobowych. Może Pani/Pan żądać usunięcia danych w sytuacji; gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;

cofnęła Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art.

6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,

któremu podlega TOYS GALLERY


Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust

3 RODO.

e. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji gdy wystąpią przesłanki przewidziane w art. 18 RODO,

f. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO)

g. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Pani/Pan ma prawo otrzymania od TOYS GALLERY swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi lub żądania aby TOYS GALLERY przesłała Pani/Pana dane osobowe do innego administratora. TOYS GALLERY zrealizuje żądanie jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

h. Prawo wniesienia skargi do organu. Osoba której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


W celu skorzystania z przysługujących praw mogą Państwo kontaktować się poprzez e-mail: iod@swiatzabawek.net.pl

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

TOYS GALLERY nie będzie przekazywała danych do Państw trzecich.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)